Name Change - ISIZULU

UKULULWA KWESIKHATHI SOKUFAKA IZIPHAKAMISO ZOKUSHINTSHWA KWEGAMA LE-NATAL MUSEUM

U-Solwazi P.N.D. Nzimande, uSihlalo wesigungu se-Natal Museum egameni lesigungu, uthanda ukubonga amalunga omphakathi asabela kwisicelo sokufakwa kweziphakamiso mayelana nokushintshwa kwegama le-Natal Museum. Ngokubona isasasa elikhonjiswa wumphathi ngaloluhlelo, isigungu se-Natal Museum sibone kungcono ukuba isikhathi sokufakwa kweziphakamiso selulwe ukuze kwamukelwe leziphakamiso eziningi. Niyathenjiswa ukuthi lezo ziphakamiso ezatholakala zizocubungulwa zonke.

I-Natal Museum itholakala ku-Jabu Ndlovu Street, eMgungundlovu, KwaZulu-Natal. Lesi sigcinamagugu sibhekele amasiko kanye nezemvelo kanti futhi sidume umhlaba wonke ngomsebenzi waso ophezulu wokucwaninga, ukunakekela okugciniwe kanye nezemfundo. Lesi sigcinamagugu sizicijele ukuba sikwazi ukuhlangabezana nezidingo eziguqukayo zezwe. Ngenxa yalokhu, lesi sigcinamagugu sidinga ukuthola ubusona obusha kanye negama elizohambisana neqhaza esilibambile emphakathini esisebenza kuwo.

Ngakho-ke sicela amalunga omphakathi ukuba asinike imibono yawo noma enze iziphakamiso zegama elisha okumele kubizwe ngalo lesi sigcinamagugu, elizohambisana nombono ozotshengisa ukuthi i-Natal Museum iyisigcinamagugu esivelele e-Ningizimu Afrika. Ungathumela isiphakamiso sakho ngokukodwa kwalokhu: i-fax, upose, e-mail, noma uzilethele mathupha ku: Natal Museum, 237 Jabu Ndlovu Street, PMB, 3201 or Private Bag 9070, PMB, 3200. Telephone: 033 345 1404, fax: 033 345 0561, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Usuku olusha lokuvala: 25 Januwari 2008. Iziphakamiso ezishiywe isikhathi aziyokwamukelwa.

Igama eliphakamiswayo:

__________________________________________________________________________________

Isinanezelo/isizathu

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Igama lakho________________________________isibongo__________________________________

Ikheli______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Inombolo yefoni_______________________________(yasekhaya)_________________________(cell)

Siphakamisa ukuba ugweme izinhlobo ezilandelayo zamagama: amagama ezinye izindawo e-Ningizimu Afrika; amagama ezindawo ezikwamanye amazwe, kanye namagama amanye amazwe; amagama ajivazayo, anenhlamba, nangemahle; amagama anokubandlulula noma athunazayo ngokobuzwe, ngebala, ngenkolo,ngobulili, ngokwamaqembu ezepolitiki noma anesici kwezenhlalakahle; amagama abantu angenakubaluleka kuthize; amagama angabukeka njengokukhangisa umkhiqizo, umsebenzi noma imboni; kanye namagama abantu abaphilayo. Iziphakamiso kumele zisekelwe ngamaphuzu aqinile.

 I-Natal Museum inelungelo lokungazamukeli iziphakamiso. Ukuhlunga kuyokwenziwa yikomidi elizokhethwa yisigungu esizokwenza isiphakamiso sokugcina esiyodluliselwa kungqongqoshe wezobuciko namasiko. Kuyokhethwa leso siphakamiso esinesizathu esiqinile, ngeke kuye ngodumo.

 

All content on this website is ©2011KwaZulu-Natal Museum unless otherwise stated.
Unauthorised use for any means is strictly prohibited. 
FacebookTwitter